Voetier Medisch Pedicurepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geeft Voetier heldere informatie over omgang met persoonsgegevens.
Voetier Medisch Pedicurepraktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat Voetier Medisch Pedicurepraktijk:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteerd.

Voetier Medisch Pedicurepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Voetier Medisch Pedicurepraktijk.  Zie hiervoor de contactpagina op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers wordt door Voetier Medisch Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij een zorggroep of podotherapeut.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetier Medisch Pedicurepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Meisjesnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts of behandelend arts/specialist
 • Gegevens over gezondheid
 • BSN nummer
 • Foto’s van huid en/of nagels van uw voeten.
  • Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Voetier Medisch Pedicurepraktijk. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door Voetier Medisch Pedicurepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.