Algemene voorwaarden van Voetier Medisch Pedicurepraktijk

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetier Medisch Pedicurepraktijk en een cliënt, waarop Voetier Medisch Pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Voetier Medisch Pedicurepraktijk

Voetier Medisch Pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetier Medisch Pedicurepraktijk zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetier Medisch Pedicurepraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, of bij ambulante behandeling op de afgesproken dag en tijdstip niet op locatie aanwezig is, mag Voetier Medisch Pedicurepraktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk of op locatie komt, mag Voetier Medisch Pedicurepraktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen.
 Voetier Medisch Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Voetier Medisch Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetier Medisch Pedicurepraktijk vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

5. Waarnemer in de praktijk

Voetier Medisch Pedicurepraktijk heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt de werkzaamheden te laten verrichten door een waarnemend gediplomeerd pedicure. In dit geval ligt de aansprakelijkheid en garantie voor de behandeling bij de waarnemend pedicure.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Voetier Medisch Pedicurepraktijk bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetier Medisch Pedicurepraktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetier Medisch Pedicurepraktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd beveiligd systeem. Voetier Medisch Pedicurepraktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetier Medisch Pedicurepraktijk zal gegevens van de cliënt niet gebruiken of doorgeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

7. Geheimhouding

Voetier Medisch Pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetier Medisch Pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Voetier Medisch Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Voetier Medisch Pedicurepraktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 Voetier Medisch Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Voetier Medisch Pedicurepraktijk geeft de cliënt garantie van 7 dagen op de verrichte behandeling en 14 dagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten gebruikt dan de door Voetier Medisch Pedicurepraktijk geadviseerde.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
10. Beschadiging & diefstal

Voetier Medisch Pedicurepraktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetier Medisch Pedicurepraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetier Medisch Pedicurepraktijk. Voetier Medisch Pedicurepraktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetier Medisch Pedicurepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetier Medisch Pedicurepraktijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetier Medisch Pedicurepraktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetier Medisch Pedicurepraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.